Rada školy je ustanovená podľa § 2 Zákona NR SR č. 596/2003 Zz. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky ministerstva školstva SR č. 291/2004 Zz.

Rada školy je in iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Rada školy má deväť členov.

Členmi rady školy sú:
  1. zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
  2. zvolený nepedagogický zamestnanec
  3. zvolení zástupcovia rodičov školy
  4. delegovaní členovia
Predseda rady školy:
Silvia Móciková
Členovia:
  • Jana Sliacka
  • Ing. Lucia Blumensteinová
  • Katarína Buková
  • PaedDr. Jana Lokajová
  • PhDr. Mária Kramárová
  • Ing. Juraj Burgan

 Funkčné obdobie rady školy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. štyri roky a končí v marci 2020.