Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí Materskej školy Za dráhou 19/477 Ružomberok (ďalej len ZRŠ). Cieľom ZRŠ je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi a orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré materskú školu navštevujú.

Činnosť ZRŠ je zameraná :
 • na riešenie výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov
 • zhromažďuje námety, pripomienky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí a spolupracuje pri ich riešení
 • dbá o zlepšenie prestredia detí v škole
 • napomáha rozvoju záujmovej činnosti a usmerňuje vzťahy rodičov ku MŠ a naopak
 • spolupracuje s vedením MŠ pri organizovaní škôl v prírode, kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí detí MŠ
 • zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy

Na činnosť ZRŠ prispieva rodič alebo zákonný zástupca sumou 5 € na dieťa a školský rok.

Členovia výboru na šk. rok 2017/2018 :
 1. trieda : Ing. Lucia Blumensteinová
 2. trieda : Ivana Zuskinová
 3. trieda:  Miriam Kubeková
 4. trieda : Mgr. Veronika Jastrabíková
 5. trieda : Zuzana Rázgová 
Základom pre dobré vzájomnqé vzťahy MŠ a rodiny sú :
 • komunikácia
 • vzájomný rešpekt
 • akceptovanie rozdielov
 • záujem o dobro dieťaťa